آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

  • نام :

    آزمایشگاه آلودگی های محیط زیست

  • نام مدیر: دکتر علی زراعتکارمقدم
  • تعداد تجهیزات: 0
  • تعداد خدمات : 0
  • تلفن آزمایشگاه: 056-31022143
  • فکس:
  • آدرس آزمایشگاه: خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس شوکت آباد ـ رو به روی سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند
  • مساحت آزمایشگاه:


تجهیزات آزمایشگاهی