آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها

  • نام :

    آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها

  • نام مدیر: دکتر علی زراعتکارمقدم
  • تعداد تجهیزات: 0
  • تعداد خدمات : 12
  • تلفن آزمایشگاه: 05631022142
  • فکس: 05631022142
  • آدرس آزمایشگاه: دانشگاه بیرجند- آزمایشگاه مرکزی
  • مساحت آزمایشگاه: 100 مترمربع