آزمایشگاه آنالیزهای طیف سنجی و فیزیکی

  • نام :

    آزمایشگاه آنالیزهای طیف سنجی و فیزیکی

  • نام مدیر: دکتر علی زراعتکارمقدم
  • تعداد تجهیزات: 0
  • تعداد خدمات : 1
  • تلفن آزمایشگاه: 056-31022143
  • فکس:
  • آدرس آزمایشگاه: دانشگاه بیرجند- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
  • مساحت آزمایشگاه: