آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوپی

  • نام :

    آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوپی

  • نام مدیر: دکتر علی زراعتکارمقدم
  • تعداد تجهیزات: 0
  • تعداد خدمات : 0
  • تلفن آزمایشگاه: 056-31022142
  • فکس:
  • آدرس آزمایشگاه: دانشگاه بیرجند- آزمایشگاه مرکزی
  • مساحت آزمایشگاه:
تجهیزات آزمایشگاهی