آزمایشگاه شیمی سطح و آنالیزهای پلیمری-حرارتی

  • نام :

    آزمایشگاه شیمی سطح و آنالیزهای پلیمری-حرارتی

  • نام مدیر: دکتر علی زراعتکارمقدم
  • تعداد تجهیزات: 0
  • تعداد خدمات : 1
  • تلفن آزمایشگاه: 056-31022143
  • فکس:
  • آدرس آزمایشگاه: دانشگاه بیرجند- آزمایشگاه مرکزی
  • مساحت آزمایشگاه: