سامانه جامع خدمات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند

همراهی با دانش روز و استفاده از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و راهکارها شعار ماست.

خدمات پرکاربرد:

تخفیف‌های ویژه خدمات آنالیز

معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بیرجند

آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه بیرجنــد بـه منظـور متمرکـز نمـودن و سـاماندهی امکانـات و تجهیـزات پیشـرفته آزمایشـگاهی، بهـرهوري بهینـه از امکانـات موجـود در دانشـگاه، ایجـاد ارتبـاط بیشـتر در بیـن پژوهشـگران، دسترسـی اعضــاي هیــات علمــی و همچنیــن جلوگیــری از انحصــاری شــدن دســتگاهها ایجــاد گردیــده اســت. ایــن آزمایشــگاه زیرنظــر معاونــت پژوهــش، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه اداره میگــردد و طبــق آییننامههــای مشــخص بــه ارائــه خدمـات علمـی بـه تمامـی زیرمجموعـه هـاي دانشـگاه و نیـز سـایر موسسـات علمـی- تحقیقاتـی، صنایـع و بخشهـای خصوصــی میپــردازد.

راهنمای ثبت سفارش آنالیز

ثبت نام در سامانه با شماره همراه

تکمیل اطلاعات پروفایل

جستجوی آزمون /آنالیز مورد نظر

تکمیل مشخصات نمونه(ها) و فرم آنالیز

بررسی کارشناس و اعلام هزینه

ارسال نمونه ها (حضوری یا پستی)

انجام آزمون و تحویل نتایج